Regulamin

1.REZERWACJA

 1. Rezerwacja przejazdu może być dokonana telefonicznie lub mailowo.
 2. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem wiadomości sms.
 3. Przy dokonywaniu rezerwacji Pasażer zobowiązany jest podać następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu Pasażera, adres zamieszkania;
  • datę i trasę przewozu;
  • w przypadku przewozów na lotnisko: miejsce odbioru oraz lotnisko, numer lotu i godzinę odlotu zgodnie z rozkładem lotów linii lotniczych;
  • w przypadku przewozów z lotniska: lotnisko, numer lotu i godzinę przylotu zgodnie z rozkładem lotu linii lotniczych oraz miejsce docelowe przewozu;
  • inne informacje, które w konkretnej sytuacji strony uznają za istotne.
 4. Ustalenie numeru lotu, godziny przylotu i odlotu i innych danych należy do Pasażera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez Pasażera błędnych danych.
 5. Jeżeli miejscem odbioru pasażera jest lotnisko, kierowca będzie oczekiwał na pasażera w samochodzie na wskazanym parkingu.
 6. Pasażer zobowiązany jest poinformować Przewoźnika o wszelkich opóźnieniach lub jakichkolwiek problemach i przewidywanych zmianach, albo trudnościach ze znalezieniem pojazdu. W tym celu powinien skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem telefonu: +48 794 219 373.
 1. Pasażer może dokonać zmiany umowy w zakresie:
  • terminu odjazdu;
  • miejsca przeznaczenia;
  • danych osobowych Pasażera.
 2. Wszelkie zmiany należy zgłosić telefonicznie przed planowanym przejazdem pod numerem telefonu +48 794 219 373.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.
 2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku awarii pojazdu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 4. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z powodów od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.).
 5. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
  • z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera;
  • z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
 6. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 7. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  • zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;
  • nie posiada dokumentu wymaganego do przekroczenia granicy oraz innego koniecznego dokumentu upoważniającego do przewozu;
  • nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
  • przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych;
  • przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  • punktualnego stawienia się w miejscu odjazdu – niestawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
  • stosowania się do zaleceń załogi pojazdu.
 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 3. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.
 4. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających w pojeździe jest surowo zabronione. Zakaz dotyczy również e-papierosów.
 5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa: foteliki i podstawki dla dzieci.
 6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji.

4. INNE

1. W przypadku zabrudzenia pojazdu może zostać pobrana opłata 200 PLN na poczet czyszczenia pojazdu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych oraz zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez przewoźnika.
 2. Regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.).
 3. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 i nr 273, poz. 2703) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego.